ធនធានទាំងអស់

ដាក់គម្របដបតាមពណ៌

ប្រភេទសកម្មភាព
កម្មវិធីសិក្សា , ,

គាបលេខលើរង្វង់

ប្រភេទសកម្មភាព
កម្មវិធីសិក្សា , ,

គាបចំនួនលើរង្វង់

ប្រភេទសកម្មភាព
កម្មវិធីសិក្សា , ,

រឿង តើនរណាជាអ្នកលាបពណ៌មេឃ? (Who Painted the Sky?)

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅសសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង