< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

របៀបធ្វើកាតពណ៌

ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
កន្ត្រៃ, Scissors, ក្រដាសពណ៌
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ