< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងផ្គូផ្គងពណ៌

ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, ស្លាបព្រាជ័រ, ចាន, ទឹកពណ៌, ប្រអប់ស៊ុត
អង្គការុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត