< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ត្រាបន្លែ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ទឹក, ក្រដាសការ៉េ, Colored powder, ទឹកពណ៌, fruits, vegetables
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • បុរេគណិត បុរេគណិត