< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូរភ្ជាប់លេខបង្កើតជារូបផ្លែដូង


3-5 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត