< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងរាប់ចំនួនកង់មធ្យោយបាយធ្វើដំណើរ_a_b


5-15 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត