ធនធានទាំងអស់

បង្វិលផ្គូផ្គងចំនួន

ល្បែងរាប់ចំនួនរ៉ាកែត_a_b

ប្រភេទសកម្មភាព
កម្មវិធីសិក្សា ,

ល្បែងស្វែងរករូបភាព

ល្បែងផាត់ពណ៌រូបភាព និងចំនួន

ល្បែងរាប់ចំនួនកង់មធ្យោយបាយធ្វើដំណើរ_a_b