< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងរាប់ចំនួនរ៉ាកែត_a_b

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

10-20 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត