ធនធានទាំងអស់

ល្បែងរាប់ចំនួនកង់មធ្យោយបាយធ្វើដំណើរ_a_b

គូសតាមស្នាមចុចរូបកង់

ផ្គុំរូបកង់ និងផាត់ពណ៌

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B

ល្បែងរៀបរូបភាពតាមប្រភេទផ្លូវ_a_b_c