< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ផ្គុំរូបកង់ និងផាត់ពណ៌


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, កាវ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម