ធនធានទាំងអស់

បង្កើតរបាំងមុខ

ល្បែងផាត់ពណ៌តាមទម្រង់_b

ល្បែងផ្គុំមុខ_a

បទចម្រៀង ទឹកក្រឡុក

បទចម្រៀង ទឹកក្រឡុក / Mix Juice Song 1. ផ្លែប៉ោម ផ្លែប៉ោម ថ្ពាល់ដូចជាផ្លែប៉ោម ផ្លែក្រូច ផ្លែក្រូច ភ្នែកដូចជាផ្លែក្រូច ផ្លែម្នាស់ ផ្លែម្នាស់ ច្រមុះដូចជាផ្លែម្នាស់ មាត់ដូចជាផ្លែចេក- ញញឹម! 2. ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក បន្តិចទៀត។ ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក បន្តិចទៀត។ ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ធ្វើរួចហើយ។ ញុំាទឹកក្រឡុកជាមួយគ្នា – ឆ្ញាញ់! * ក្រោយ ឬ មុន ច្រៀងចំរៀងនេះ, លោកគ្រូ អ្នកគ្រូអាចសួរសិស្ស គូសរូបភាពនៃមុខមនុស្សជាមួយផ្លែឈើទាំងនោះ ជាសកម្មភាពគំនូរ។

បទចម្រៀង រាងកាយ

បទចម្រៀង រាងកាយ / Body Song 1. ក្បាល ស្មា និង ជង្គង់ ជើង ជង្គង់ ជើង ជង្គង់ ជើង ក្បាល ស្មា និង ជង្គង់ ជើង តោះទះដៃ ១ ២ ៣ 2. ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ មាត់ ច្រមុះ មាត់ ច្រមុះ មាត់ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ មាត់ តោះទះដៃ ១ ២ ៣ * ដើម្បីធ្វើអោយមានភាពសប្បាយ, លោកគ្រូអាចផ្លាស់ប្តូរកាយវិការ ដូចជាអោយយឺតខ្លាំង ឬក៏លឿនខ្លាំង។

ល្បែងគូសភ្ជាប់រាងកាយ-រតនា

ល្បែងគូរភ្ជាប់រាងកាយ-មករា

ល្បែងគូរបំពេញទឹកមុខ