< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងក្រងសក់អំបោះចាក់


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, yarn, ក្រដាសកេះ,  ខ្សែអំបោះ, ប៊ិកហ្វឺត, ប្រដាប់ចោះ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត