ធនធានទាំងអស់

វដ្តជីវិតរបស់មនុស្ស

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B