< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រាងកាយ


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង រាងកាយ / Body Song

1. ក្បាល ស្មា និង ជង្គង់ ជើង ជង្គង់ ជើង ជង្គង់ ជើង ក្បាល ស្មា និង ជង្គង់ ជើង តោះទះដៃ ១ ២ ៣

2. ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ មាត់ ច្រមុះ មាត់ ច្រមុះ មាត់ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះ មាត់ តោះទះដៃ ១ ២ ៣

* ដើម្បីធ្វើអោយមានភាពសប្បាយ, លោកគ្រូអាចផ្លាស់ប្តូរកាយវិការ ដូចជាអោយយឺតខ្លាំង ឬក៏លឿនខ្លាំង។