ធនធានទាំងអស់

ផ្ទៃលំហ ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង / កាត់ជារាងរង្វង់)

បង្វិលផ្គូផ្គងចំនួន

ផ្ទៃលំហ ព្យញ្ជនៈ (ទាំងសងខាង / កាត់តាមរាង)

បែន័រជើងក្រោម_ព្យញ្ជនៈ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

សម្គាល់តួអក្សរ-ក-អ