< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ផាត់ពណ៌លើព្យញ្ជនៈ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អ្នកគ្រូ ឡុង សោភា
សាលាបឋមសិក្សាព្រែញី នៅខេត្តពោធិ៍សាត់
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ