ធនធានទាំងអស់

គូររង្វង់ឬផាត់ពណ៌លើបន្លែ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

គូររង្វង់ឬផាត់ពណ៌លើផ្លែឈើ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

ផ្គុំផ្នែករាងកាយនិងផាត់ពណ៌ (ប្រុសនិងស្រី)

តម្រៀបផ្លែឈើនិងបន្លែ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ ,

ផាត់ពណ៌រដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សា

ផាត់ពណ៌ពេលវេលា

គំនូរ មនុស្ស

ល្បែងគូសតាមស្នាមចុចនិងផាត់ពណ៌

ប្រភេទសកម្មភាព
កម្មវិធីសិក្សា ,