ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ល្បែងទាយសម្លេងសត្វ

សកម្មភាព ៖ ល្បែងទាយសម្លេងសត្វចិត្តចលភាពបំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។វិទ្យាសាស្រ្ត ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ (ការស្វែងយល់ដោយសង្កេត)បុរេគណិត រង្វាស់រង្វាល់ (បញ្ញត្តិស្តីពីរង្វាស់រង្វាល់) ភាសាខ្មែរ ប្រើពាក្យសំដីកាយវិការ និងនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីទំនាក់ទំនង (និមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្យសត្វ និងវត្ថុនានា)។ការស្គាល់តួរអក្សរ (ការប្រើញាណរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍបំណិនសមត្ថភាពទាំង៦)។      (ការយល់ដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃសូរសំម្លេង)។ គោលបំណង ៖(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីរបៀបធ្វើចលនាតាមបែបទម្រង់ផ្សេងៗ ដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬ ការលេងល្បែងផ្សេងៗ។(វិទ្យាសាស្រ្ត) ប្រាប់បានពីសត្វចិញ្ចឹម សត្វព្រៃ សត្វស្លាបឬលើសពីនេះ។(បុរេគណិត) ប្រាប់ពីបញ្ញត្តិ (ខ្ពស់ និងទាប  ធំ និងតូច វែង និងខ្លី ស្គម និងធាត់ រត់ និងដើរ លូន)។(ភាសាខ្មែរ) ប្រាប់ពីឈ្មោះសត្វ តាមរយះការធ្វើចលនាកាយវិការត្រាប់តាមនិមិត្តសញ្ញា។ប្រាប់ឈ្មោះសត្វ វត្ថុផ្សេងៗដោយស្តាប់សំឡេង ឬ សង្កេតកាយវិការ។ស្តាប់ និងបែងចែកសូរសម្លេងដូចជា សូរសម្លេងសត្វ សម្លេងមនុស្ស និងដឹងពីប្រភពសម្លេង។ កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់ សៀវភៅ ៖ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  […]

បទចម្រៀង កង់ម៉ូតូ

បទចម្រៀង កង់ម៉ូតូ / Wheels on the Moto 1. កង់ម៉ូតូទៅបង្វិល វិលៗ វិលវិលវិល វិលវិលវិល កង់ម៉ូតូទៅបង្វិល វិលៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ 2. ស៊ីផ្លេម៉ូតូ លឺពីបពីបពីប ពីបពីបពីប ពីបពីបពីប ស៊ីផ្លេម៉ូតូ លឺពីបពីបពីប តាមផ្លូវទៅភូមិ 3. អ្នកជិះម៉ូតូ ឡើងចុះៗ ហើយឡើងចុះៗ អ្នកជិះម៉ូតូ ឡើងចុះៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ 4. កូនង៉ាជិះម៉ូតូ យំង៉ាង៉ា ង៉ាង៉ាង៉ា ង៉ាង៉ាង៉ា កូនង៉ាជិះម៉ូតូ យំង៉ាង៉ា តាមផ្លូវទៅភូមិ 5. ម៉ែជិះម៉ូតូ ធ្វើ ស៊ុសស៊ុសៗ ស៊ុសស៊ុសៗ ស៊ុសស៊ុសៗ ម៉ែជិះម៉ូតូ ធ្វើ ស៊ុសស៊ុសៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ