< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង កង់ម៉ូតូ


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង កង់ម៉ូតូ / Wheels on the Moto

1. កង់ម៉ូតូទៅបង្វិល វិលៗ វិលវិលវិល វិលវិលវិល
កង់ម៉ូតូទៅបង្វិល វិលៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ

2. ស៊ីផ្លេម៉ូតូ លឺពីបពីបពីប ពីបពីបពីប ពីបពីបពីប
ស៊ីផ្លេម៉ូតូ លឺពីបពីបពីប តាមផ្លូវទៅភូមិ

3. អ្នកជិះម៉ូតូ ឡើងចុះៗ ហើយឡើងចុះៗ
អ្នកជិះម៉ូតូ ឡើងចុះៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ

4. កូនង៉ាជិះម៉ូតូ យំង៉ាង៉ា ង៉ាង៉ាង៉ា ង៉ាង៉ាង៉ា
កូនង៉ាជិះម៉ូតូ យំង៉ាង៉ា តាមផ្លូវទៅភូមិ

5. ម៉ែជិះម៉ូតូ ធ្វើ ស៊ុសស៊ុសៗ ស៊ុសស៊ុសៗ ស៊ុសស៊ុសៗ
ម៉ែជិះម៉ូតូ ធ្វើ ស៊ុសស៊ុសៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ