ធនធានទាំងអស់

ស្វែងរក៧ចំណុចខុសគ្នា_C_B_ចម្លើយ

ល្បែងរៀបរូបភាពតាមប្រភេទផ្លូវ_a_b_c

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនដប់រវាងរូបទាំងពីរ

បទចម្រៀង កង់ម៉ូតូ

បទចម្រៀង កង់ម៉ូតូ / Wheels on the Moto 1. កង់ម៉ូតូទៅបង្វិល វិលៗ វិលវិលវិល វិលវិលវិល កង់ម៉ូតូទៅបង្វិល វិលៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ 2. ស៊ីផ្លេម៉ូតូ លឺពីបពីបពីប ពីបពីបពីប ពីបពីបពីប ស៊ីផ្លេម៉ូតូ លឺពីបពីបពីប តាមផ្លូវទៅភូមិ 3. អ្នកជិះម៉ូតូ ឡើងចុះៗ ហើយឡើងចុះៗ អ្នកជិះម៉ូតូ ឡើងចុះៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ 4. កូនង៉ាជិះម៉ូតូ យំង៉ាង៉ា ង៉ាង៉ាង៉ា ង៉ាង៉ាង៉ា កូនង៉ាជិះម៉ូតូ យំង៉ាង៉ា តាមផ្លូវទៅភូមិ 5. ម៉ែជិះម៉ូតូ ធ្វើ ស៊ុសស៊ុសៗ ស៊ុសស៊ុសៗ ស៊ុសស៊ុសៗ ម៉ែជិះម៉ូតូ ធ្វើ ស៊ុសស៊ុសៗ តាមផ្លូវទៅភូមិ