ធនធានទាំងអស់

ឈ្មោះឆ្នាំខ្មែរទាំង១២

កំណាព្យឆ្នាំខ្មែរទាំង១២

ល្បែងឡូតូសត្វឆ្នាំទាំង១២_C_B

សកម្មភាព         ៖ ល្បែងឡូតូសត្វឆ្នាំទាំង១២                       បុរេគណិត បរិមាណ និងចំនួន (ស្គាល់ យល់លេខតាង រាប់ចំនួន និងគណនាលេខសាមញ្ញ។        ភាសាខ្មែរ ប្រើពាក្យសំដីកាយវិការនិងនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីទំនាក់ទំនង (និមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្យសត្វនិង វត្ថុនានា)។                       ការស្គាល់តួរអក្សរ (ការប្រើញាណរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍបំណិនសមត្ថភាពទាំង៦)។ (ការយល់ដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃសូរសម្លេង)។ គោលបំណង ៖  (បុរេគណិត)         ប្រាប់បានពីចមនួនលេខ និងយល់ន័យពី១ដល់១០តាមលំដាប់លំដោយ ឬលើពីនេះ។                        (ភាសាខ្មែរ)           ប្រាប់ពីឈ្មោះសត្វតាមរយះការធ្វើចលនាកាយវិការត្រាប់តាមនិមិត្តសញ្ញា។        ប្រាប់ឈ្មោះសត្វ វត្ថុផ្សេងៗដោយស្តាប់សំឡេង ឬ សង្កេតកាយវិការ។        ស្តាប់ និងបែងចែកសូរសម្លេងដូចជា សូរសម្លេងសត្វ សម្លេងមនុស្ស និងដឹងពីប្រភពសម្លេង     […]

បទចម្រៀង សត្វនៃឆ្នាំទាំងដប់ពីរ

បទចម្រៀង សត្វនៃឆ្នាំទាំង ដប់ពីរ (សំរាប់ហាត់ប្រាណ) / 12 Zodiac Animal Exercise Song ១. នេះជាសត្វទាំង ដប់ពីរ នៃឆ្នាំទាំង ដប់ ពីរ ឆ្នាំជូតគឺ សត្វកណ្តុរ សត្វកណ្តុរ ស្រែកលឺ ជីពៗ ៗ ២. នេះជាសត្វទាំង ដប់ពីរ នៃឆ្នាំទាំង ដប់ ពីរ ឆ្នាំឆ្លូវគឺ សត្វគោ សត្វគោ ស្រែកថា ម៉រ… កណ្តុរ ស្រែក ជីពៗ គោស្រែក ម៉រ… ៣. នេះជាសត្វទាំង ដប់ពីរ នៃឆ្នាំទាំង ដប់ ពីរ ឆ្នាំខាលគឺ សត្វខ្លា សត្វខ្លា ស្រែកលឺ ហ្អា… កណ្តុរស្រែក ជីពៗ គោស្រែក ម៉រ… ខ្លាស្រែកល ហ្អា… […]

តោះបង្កើតសត្វជ្រូក

តោះបង្កើតសត្វឆ្កែ

តោះបង្កើតសត្វមាន់

តោះបង្កើតសត្វស្វា

តោះបង្កើតសត្វពពែ

តោះបង្កើតសត្វសេះ