< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងឡូតូសត្វឆ្នាំទាំង១២_C_B


15-30 នាទី
2-6
៣ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សម្ភារ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

សកម្មភាព         ៖ ល្បែងឡូតូសត្វឆ្នាំទាំង១២

                      បុរេគណិត បរិមាណ និងចំនួន (ស្គាល់ យល់លេខតាង រាប់ចំនួន និងគណនាលេខសាមញ្ញ។
        ភាសាខ្មែរ ប្រើពាក្យសំដីកាយវិការនិងនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីទំនាក់ទំនង (និមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្យសត្វនិង វត្ថុនានា)។                       ការស្គាល់តួរអក្សរ (ការប្រើញាណរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍបំណិនសមត្ថភាពទាំង៦)។
(ការយល់ដឹងអំពីភាពខុសគ្នានៃសូរសម្លេង)។

គោលបំណង ៖ 

(បុរេគណិត)         ប្រាប់បានពីចមនួនលេខ និងយល់ន័យពី១ដល់១០តាមលំដាប់លំដោយ ឬលើពីនេះ។                       

(ភាសាខ្មែរ)           ប្រាប់ពីឈ្មោះសត្វតាមរយះការធ្វើចលនាកាយវិការត្រាប់តាមនិមិត្តសញ្ញា។
        ប្រាប់ឈ្មោះសត្វ វត្ថុផ្សេងៗដោយស្តាប់សំឡេង ឬ សង្កេតកាយវិការ។
        ស្តាប់ និងបែងចែកសូរសម្លេងដូចជា សូរសម្លេងសត្វ សម្លេងមនុស្ស និងដឹងពីប្រភពសម្លេង                              
កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់

សៀវភៅ ៖ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉សួស្តីឆ្នាំថ្មី  ៉
រយៈពេល ៖ ៣០ នាទី 

ឧបករណ៍ ៖ កាតុងឡូតូ (B2-AT-7-C / B2-AT-7-B)

រៀបចំឈ្មោះសត្វទាំង១២ ហើយដាក់ក្នុងកាបូប ឬប្រអប់ និងវត្ថុដែលអាច

ប្រើសម្រាប់រាប់ចំនួនបានចំនួន៦ប្រភេទ។វត្ថុទាំងនោះមានដូចជា៖ គម្របដប ដុំថ្ម ឬជាដុំក្រដាស និងមានជាវត្ថុដែលរាប់ចំនួនបាន។ វាសម្រាប់បង្ហាញពួកគេថាតើពណ៌ណាដែលត្រូវបានស្រែកហៅ។ 

ការរៀបចំ ៖  បោះពុម្ភ និងអ៊ុតកាតឱ្យបានស្អាត ទុកសម្រាប់ចែកឱ្យក្មេងៗ ឈ្មោះសត្វទាំង១២ដាក់នៅក្នុងកាបូប ឬប្រអប់អ្វីមួយ និងវត្ថុដែលអាចរាប់លេខបានមួយចំនួនដែរ 

សេចក្ដីណែនាំ
       ១. អ្នកគ្រូលោកគ្រូឱ្យក្មេងៗទាំងអស់និយាយពីឈ្មោះសត្វឆ្នាំទាំង១២និង

            បន្ទាប់មកអ្នកគ្រូលោកគ្រូសរសេរឈ្មោះសត្វនៅលើក្ដារខៀនដែរ 

 ២.  បង្ហាញកាតុងឡូតូ ហើយសួរក្មេងៗថា តើក្នុងកាតុងឡូតូនេះជាសត្វអ្វី?

 ៣. ពន្យល់ពីរបៀបលេងល្បែងឡូតូសត្វឆ្នាំទាំង១២ដល់ក្មេងៗ