ធនធានទាំងអស់

ល្បែងជ្រើសរើសព្យញ្ជនៈ_C

ល្បែងផ្គុំរូប-ល្បែងចោលឈូង_d_C_B

ល្បែងផ្គុំរូប-វត្ត_b_C_B

ល្បែងផ្គុំរូប-ស្រង់ទឹក_a_C_B

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនប្រាំរវាងរូបទាំងពីរ

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនដប់រវាងរូបទាំងពីរ

រឿង សួស្តីឆ្នាំថ្មី (Happy-Khmer-New-Year)

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back)សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅសសៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង