ធនធានទាំងអស់

រឿ​ង​​​​​​​ កីឡាមួយណា?

រឿង យើងអាច គ្រាន់តែតាមវិធីផ្សេងគ្នា (We Can, Just Differently)​

សៀវភៅធំ (Kamishibai – KB)– ស្រួលមើលរូបភាពនីមួយៗ– មានផ្នែករូបភាព (front) និងផ្នែកអក្សរ (back) សៀវភៅឌីជីថល (PDF-D)– ស្រួលមើលតាមទូរស័ព្វ ទូរស័ព្វបន្ទះ និងកំព្យូទ័រ សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-B)– ទំហំA4– ខ្មៅស សៀវភៅដែលអាចបោះពុម្ពបាន (PDF-C)– ទំហំA4– ពណ៌ ភាពយន្តគំនូរជីវចល (AM)– មានសំឡេងអានរឿង

ល្បែងបន្ទាត់ទំនាក់ទំនង (មានជាភាសាអង់គ្លេស)

សកម្មភាព ៖ ល្បែងបន្ទាត់ទំនាក់ទំនងចិត្តចលភាព បំណិនចលកធំ (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ)។ សិក្សាសង្គម ការយល់ដឹងពីតម្លៃមនុស្ស (កម្លាំង និងការយល់ដឹង និងចរិកលក្ខណៈមនុស្ស) ភាសាខ្មែរ ការយល់ដឹងពីភាសាដទៃ(ការយល់ដឹងការប្រើភាសាខុសគ្នាសម្រាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្រៅពីភាសាផ្ទាល់ខ្លួន)ការសន្ទនា(សន្ទនាដោយប្រើពាក្យ ឬ ឃ្លាត្រូវតាមវ័យ ភាសាបង្ហាញអារម្មណ៍ និងមនោសញ្ចេតនា) គោលបំណង ៖ (ចិត្តចលភាព) បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។ (សិក្សាសង្គម) ប្រាប់បានពីរការគោរពចាស់ទុំ។(ភាសាខ្មែរ) ប្រាប់បាននៅឈ្មោះភាសាផ្សេងៗគ្នាដែលគេកំពុងនិយាយក្រៅពីភាសាកំណើតរបស់ខ្លួន។ ប្រាប់បានពណ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានជួបតាមលំដាប់លំដោយនៃសាច់រឿង។ សួរសំណួរ និងទទួលព័ត៌មានត្រលប់មកវិញ។ សៀវភៅ ៖ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉យក្សចម្លែក  ៉ រយៈពេល ៖ ១៥ នាទី ឧបករណ៍ ៖ បាស ចម្រៀង និងពាក្យដែលត្រូវនិយាយ។ ការរៀបចំ ៖ រៀបចំសំណួរ ៤សំណួរ មានជាភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ។ សេចក្ដីណែនាំ៖ និយាយ៖ ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងបន្ទាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។ តែកូនៗត្រូវឈរជាជួរឱ្យដូចបន្ទាត់(ត្រូវជួយបែងចែកក្មេងៗឱ្យឈរជាជួរដូចបន្ទាត់)។ ១ជួរ ឬ ១ក្រុម […]

ល្បែងសួរស្ដីគ្នា (មានជាភាសាអង់គ្លេស)

សកម្មភាព ៖ ល្បែងសួរស្ដីគ្នា (មានជាភាសាអង់គ្លេស)សិក្សាសង្គម ការយល់ដឹងពីតម្លៃមនុស្ស (កម្លាំង និងការយល់ដឹង និងចរិកលក្ខណៈមនុស្ស)ភាសាខ្មែរ ការយល់ដឹងពីភាសាដ៏ទៃ(ការយល់ដឹងការប្រើភាសាខុសគ្នាសម្រាប់ប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្រៅពីភាសាផ្ទាល់ខ្លួន)ការសន្ទនា(សន្ទនាដោយប្រើពាក្យ ឬ ឃ្លាត្រូវតាមវ័យ ភាសាបង្ហាញអារម្មណ៍ និងមនោសញ្ចេតនា) គោលបំណង ៖ (សិក្សាសង្គម) ប្រាប់បានពីរការគោរពចាស់ទុំ។(ភាសាខ្មែរ) ប្រាប់បាននៅឈ្មោះភាសាផ្សេងៗគ្នាដែលគេកំពុងនិយាយក្រៅពីភាសាកំណើតរបស់ខ្លួន។ ប្រាប់បានពណ៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗដែលបានជួបតាមលំដាប់លំដោយនៃសាច់រឿង។ សួរសំណួរ និងទទួលព័ត៌មានត្រលប់មកវិញ។ សៀវភៅ ៖ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉យក្សចម្លែក  ៉ រយៈពេល ៖ ១៥ នាទី ឧបករណ៍ ៖ បាស ចម្រៀង និងពាក្យដែលត្រូវនិយាយ។ ការរៀបចំ ៖ រៀបចំសំណួរ ៤សំណួរ១.សួស្ដី តើអ្នកសុខសប្បាយដែរឬទេ?  បាទ ខ្ញុំសុខសប្បាយទេ។ ២.សួស្ដី! តើអ្នកឈ្មោះអ្វីដែរ?  បាទ ខ្ញុំឈ្មោះ….៣.ជម្រាបលា! ជួបគ្នាពេលក្រោយ!    ជម្រាបលា! ជួបគ្នាពេលក្រោយ!  (រីករាយដែលបានស្គាល់អ្នក ប្រសិនបើមាន) Questions in […]

បទចម្រៀង សូមជំរាបសួរ

បទចម្រៀង សូមជំរាបសួរ / Greeting Song 1. តុកតឹកៗ! ខ្ញុំមកដោយដើរ យើងកាន់ដៃ សូមជំរាបសួរ តើអ្នកសុខសប្បាយ 2. បិចប៉ោចៗ! យើងនិយាយគ្នារួចហើយ យើងកាន់ដៃ សូមជំរាបលា ហើយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក។ * វាងាយស្រួលច្រៀង បើយើងរកដៃគូរជាមុន។ នៅពេលដែលសិស្សអាចស្វែងរកដៃគូរ ដោយខ្លួនឯង, ពេលច្រៀងថា “តុកតឹកៗ!” សិស្សអាចស្វែងរកដៃគូរដោយខ្លួនឯងបាន។ ពេលច្រៀងជាលើកទីពីរ, ពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរដៃគូរគ្របពេល។