< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង សូមជំរាបសួរ


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀង សូមជំរាបសួរ / Greeting Song

1. តុកតឹកៗ! ខ្ញុំមកដោយដើរ
យើងកាន់ដៃ សូមជំរាបសួរ
តើអ្នកសុខសប្បាយ

2. បិចប៉ោចៗ! យើងនិយាយគ្នារួចហើយ
យើងកាន់ដៃ សូមជំរាបលា
ហើយជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក។

* វាងាយស្រួលច្រៀង បើយើងរកដៃគូរជាមុន។ នៅពេលដែលសិស្សអាចស្វែងរកដៃគូរ ដោយខ្លួនឯង, ពេលច្រៀងថា “តុកតឹកៗ!” សិស្សអាចស្វែងរកដៃគូរដោយខ្លួនឯងបាន។ ពេលច្រៀងជាលើកទីពីរ, ពួកគេអាចផ្លាស់ប្តូរដៃគូរគ្របពេល។