ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូសភ្ជាប់អ្វីមានជីវិត_C_B

ល្បែងរាប់ចំនួននិងផាត់ពណ៌_១-៣១_b

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១