ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_យ-អ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ យ-អ អក្សរ  ៉យ  ៉ គឺ យំ អក្សរ  ៉រ   ៉ គឺជា សត្វរុយ  អក្សរ  ៉ល  ៉គឺជា សត្វលលក  អក្សរ  ៉វ  ៉  គឺជា វែក   អក្សរ  ៉ស  ៉គឺជា សត្វសេះអក្សរ  ៉ហ  ៉គឺ ហាល  អក្សរ  ៉ឡ  ៉គឺជា ឡាន   អក្សរ  ៉អ  ៉ គឺជា សត្វអណ្តើក។

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ប-ម

ទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ប-ម អក្សរ  ៉ប  ៉ គឺជា សត្វបង្កង អក្សរ  ៉ផ  ៉ គឺ ផឹក  អក្សរ  ៉ព  ៉ គឺជា ពីងពាង  អក្សរ  ៉ភ  ៉គឺ  ភ្នំ   អក្សរ  ៉ម  ៉គឺជា សត្វមាន់។

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ត-ន

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ត-ន អក្សរ ត​ គឺជា សត្វ​ត្រី អក្សរ ថ គឺជា ថូ អក្សរ ទ គឺជា ទំពាំង អក្សរ ធ គឺ ធ្មេញ អក្សរ ន គឺជា នំ ។

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ដ-ណ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ដ-ណ អក្សរ ដ​ គឺជា សត្វ​ដំរី អក្សរ ឋ គឺជា ឋានីយ អក្សរ ឌ គឺជា ឌុកឌឿ អក្សរ ឍ គឺ សត្វឍាមរា អក្សរ គឺជា ណែម ។

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ច-ញ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ច-ញ អក្សរ ច​ គឺជា សត្វ​ចាប អក្សរ ឆ គឺជា ឆ័ត្រ អក្សរ ជ គឺជា សត្វជ្រូក អក្សរ ឈ គឺ ឈឺ អក្សរ ញ គឺជា ញញួរ ។