< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ប-ម


1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

ទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ប-ម

អក្សរ  ៉ ៉ គឺជា សត្វបង្កង 
អក្សរ  ៉ ៉ គឺ ផឹក  
អក្សរ  ៉ ៉ គឺជា ពីងពាង  
អក្សរ  ៉ ៉គឺ  ភ្នំ   
អក្សរ  ៉  ៉គឺជា សត្វមាន់។