< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_ត-ន


1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ ត-ន

អក្សរ ត​ គឺជា សត្វ​ត្រី
អក្សរ ថ គឺជា ថូ
អក្សរ ទ គឺជា ទំពាំង
អក្សរ ធ គឺ ធ្មេញ
អក្សរ ន គឺជា នំ ។