< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្យញ្ជនៈខ្មែរ_យ-អ


1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

បទចម្រៀងព្យញ្ជនៈខ្មែរ យ-អ

អក្សរ  ៉ ៉ គឺ យំ 
អក្សរ  ៉  ៉ គឺជា សត្វរុយ  
អក្សរ  ៉ ៉គឺជា សត្វលលក  
អក្សរ  ៉ ៉  គឺជា វែក   
អក្សរ  ៉  ៉គឺជា សត្វសេះ
អក្សរ  ៉ ៉គឺ ហាល  
អក្សរ  ៉ ៉គឺជា ឡាន   
អក្សរ  ៉  ៉ គឺជា សត្វអណ្តើក។