ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ទឹកក្រឡុក

បទចម្រៀង ទឹកក្រឡុក / Mix Juice Song 1. ផ្លែប៉ោម ផ្លែប៉ោម ថ្ពាល់ដូចជាផ្លែប៉ោម ផ្លែក្រូច ផ្លែក្រូច ភ្នែកដូចជាផ្លែក្រូច ផ្លែម្នាស់ ផ្លែម្នាស់ ច្រមុះដូចជាផ្លែម្នាស់ មាត់ដូចជាផ្លែចេក- ញញឹម! 2. ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក បន្តិចទៀត។ ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក បន្តិចទៀត។ ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ក្រឡុក ធ្វើរួចហើយ។ ញុំាទឹកក្រឡុកជាមួយគ្នា – ឆ្ញាញ់! * ក្រោយ ឬ មុន ច្រៀងចំរៀងនេះ, លោកគ្រូ អ្នកគ្រូអាចសួរសិស្ស គូសរូបភាពនៃមុខមនុស្សជាមួយផ្លែឈើទាំងនោះ ជាសកម្មភាពគំនូរ។

ល្បែងគូរភ្ជាប់ខាងក្នុងរបស់ផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងគូរភ្ជាប់ផ្លែឈើដែលដូចគ្នា_C_B

ល្បែងគូរភ្ជាប់ស្រមោលផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងរាប់ចំនួននិងផាត់ពណ៌_១-៣១_b

ល្បែងបំពេញលេខក្នុងប្រអប់_១-៦

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១