< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូរភ្ជាប់ផ្លែឈើដែលដូចគ្នា_C_B


5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឹម់កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • បុរេគណិត បុរេគណិត