ធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូរភ្ជាប់ខាងក្នុងរបស់ផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងគូរភ្ជាប់ផ្លែឈើដែលដូចគ្នា_C_B

ល្បែងគូរភ្ជាប់ស្រមោលផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងបំពេញលេខក្នុងប្រអប់_១-៦

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១