ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ត្រូវសំអាតខ្លួនប្រាណ

បទចម្រៀង រៀនរាប់កូនទា

បទចម្រៀង កុមារចេះគួរសម

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង យើងដាំបន្លែ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង ព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ