< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម