ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង ពន្លឺ ផ្កាយតូច

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀង ពន្លឺ ផ្កាយតូច / Twinkle Twinkle Little Star ពន្លឺ ពន្លឺ ផ្កាយដ៏តូច ខ្ញុំសែន ស្ញើចអ្នកខ្លាំងអស្ចារ្យ ខ្ពស់ សែនខ្ពស់ រះនៅលើមេឃ ដូចត្បូងពេជ្រ ចាំងចែង ភ្លឺភ្លែក។ ពន្លឺ ពន្លឺ ផ្កាយដ៏តូច ខ្ញុំសែនស្ញើចអ្នកខ្លាំងអស្ចារ្យ។