< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ពន្លឺ ផ្កាយតូច

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ពន្លឺ ផ្កាយតូច / Twinkle Twinkle Little Star

ពន្លឺ ពន្លឺ ផ្កាយដ៏តូច ខ្ញុំសែន ស្ញើចអ្នកខ្លាំងអស្ចារ្យ
ខ្ពស់ សែនខ្ពស់ រះនៅលើមេឃ ដូចត្បូងពេជ្រ ចាំងចែង ភ្លឺភ្លែក។
ពន្លឺ ពន្លឺ ផ្កាយដ៏តូច ខ្ញុំសែនស្ញើចអ្នកខ្លាំងអស្ចារ្យ។