< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រថភ្លើង

ប្រភេទសកម្មភាព

1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង រថភ្លើង

រទេះភ្លើងកូនក្មេងបរទៅ

បរសំដៅទៅសាលារៀន

មកមិត្តអើយ យើងតាមពីក្រោយ

ហើយពួកយើង បរទៅមុខទៀត

ទីង ទីង ឈិក ឈិក