ធនធានទាំងអស់

ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា_a(៧ចំណុច)_b(៦ចំណុច)_c(៥ចំណុច)_d(៣ចំណុច)_C_B