ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រថភ្លើង

ប្រភេទសកម្មភាព

បទចម្រៀង រថភ្លើង រទេះភ្លើងកូនក្មេងបរទៅ បរសំដៅទៅសាលារៀន មកមិត្តអើយ យើងតាមពីក្រោយ ហើយពួកយើង បរទៅមុខទៀត ទីង ទីង ឈិក ឈិក

ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា_a(៧ចំណុច)_b(៦ចំណុច)_c(៥ចំណុច)_d(៣ចំណុច)_C_B