ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង សត្វដំរី

បទចម្រៀង សត្វដំរី ១. សត្វដំរីជាសត្វដែលមានមាឌធំ ត្រចៀកក៏ធំ ធំឡើងកំប៉ាង ប៉ាង ​​​​ ហើយវាមានភ្លុកពីរ នៅអមសងខាង ទុកជាភស្តុតាង ថាវាជាសត្វដំរី ។ ២. សត្វដំរីជាសត្វ ដែលធំហើយ ខ្ពស់ ពណ៍ប្រផេះ ហើយស្បែកវាជ្រួញ ជ្រួញ ហើយកន្ទុយវាតូច ពេលខ្លះរួញរួញ ប្រម៉ោយក៏ជ្រួញ តែវែងអន្លាយ ….។

បទចម្រៀង ថ្ងៃនៃសប្តាហ៌

បទចម្រៀង ថ្ងៃនៃសប្តាហ៌ / Day Of The Week Song ​ ១. ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃសៅរ៍ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយ អាទិត្យ ២. ថ្ងៃអាទិត្យ ពណ៌ក្រហម ថ្ងៃច័ន្ទ ពណ៌លឿងទុំ ថ្ងៃអង្គារ ពណ៌ស្វាយ ថ្ងៃពុធ ពណ៌សុីលៀប ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពណ៌បៃតង ថ្ងៃសុក្ រ ពណ៌ខៀវ ថ្ងៃសៅរ៍ ពណ៌ព្រីងទុំ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយ អាទិត្យ ៣. ថ្ងៃអាទិត្យ សត្វ គ្រុឌ ថ្ងៃច័ន្ទ សត្វ ខ្លា ថ្ងៃអង្គារ សត្វ ជ្រូក ថ្ងៃពុធ […]