< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង សត្វដំរី


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម


បទចម្រៀង សត្វដំរី

១. សត្វដំរីជាសត្វដែលមានមាឌធំ ត្រចៀកក៏ធំ ធំឡើងកំប៉ាង ប៉ាង ​​​​
ហើយវាមានភ្លុកពីរ នៅអមសងខាង ទុកជាភស្តុតាង ថាវាជាសត្វដំរី ។

២. សត្វដំរីជាសត្វ ដែលធំហើយ ខ្ពស់ ពណ៍ប្រផេះ ហើយស្បែកវាជ្រួញ ជ្រួញ
ហើយកន្ទុយវាតូច ពេលខ្លះរួញរួញ ប្រម៉ោយក៏ជ្រួញ តែវែងអន្លាយ ….។