< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ថ្ងៃនៃសប្តាហ៌


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត

បទចម្រៀង ថ្ងៃនៃសប្តាហ៌ / Day Of The Week Song ​

១. ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃអាទិត្យ ថ្ងៃច័ន្ទ ថ្ងៃច័ន្ទ
ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃអង្គារ ថ្ងៃពុធ ថ្ងៃពុធ
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ថ្ងៃសុក្រ ថ្ងៃសុក្រ
ថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃសៅរ៍ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយ អាទិត្យ

២. ថ្ងៃអាទិត្យ ពណ៌ក្រហម ថ្ងៃច័ន្ទ ពណ៌លឿងទុំ
ថ្ងៃអង្គារ ពណ៌ស្វាយ ថ្ងៃពុធ ពណ៌សុីលៀប
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពណ៌បៃតង ថ្ងៃសុក្ រ ពណ៌ខៀវ
ថ្ងៃសៅរ៍ ពណ៌ព្រីងទុំ ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយ អាទិត្យ

៣. ថ្ងៃអាទិត្យ សត្វ គ្រុឌ ថ្ងៃច័ន្ទ សត្វ ខ្លា
ថ្ងៃអង្គារ សត្វ ជ្រូក ថ្ងៃពុធ សត្វ លា
ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ សត្វ ដំរី ថ្ងៃសុក្រ សត្វ ក្របី
ថ្ងៃសៅរ៍ សត្វ ក្ងោក ប្រាំពីរថ្ងៃក្នុងមួយ អាទិត្យ