ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រៀនរាប់កូនទា

បទចម្រៀង គូរ 1 2 និង‌ 3

បទចម្រៀង គូរ‌ 1 2 និង‌ 3 / Drawing 1, 2, 3 Song 1. មួយ មួយ មួយ យើងគូសវាអោយត្រង់ គូសរង្វង់មួយអោយវាធំផង គូសរង្វង់តូចមួយ ដាក់ល្ងមួយផង ដុះចេញទីនេះ ដុសចេញទីនោះ គឺជាសត្វកវែងខ្ពស់មួយ – ដុសហើយ។ 2. ពីទ្រុងទៅស្រះ ចូលចិត្តហែលទឹក ហែលទៅជាប់ជំពុះត្រីកោណមួយ ហើយឃើញចិញ្ចៀនមួយនៅក្នុងទឹក រលកទីនេះ រលកទីនោះ គឺជាសត្វទាដ៏ស្អាតមួយ – រលក។ 3. បីកូនមួយនាំ ទៅព្រៃដើរលេង ឃើញស្រៈធំមួយចូលទៅងូតទឹក ហើយឃើញស្រៈតូចពីរនៅសងខាង ងូតទឹកស្រៈទីនេះ ងូតទឹកស្រៈទីនោះ គឺជាសត្វស្វាកំពុងញុំាចេក – ឆ្ងាញ់។

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១