< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង គូរ 1 2 និង‌ 3


3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត

បទចម្រៀង គូរ‌ 1 2 និង‌ 3 / Drawing 1, 2, 3 Song

1. មួយ មួយ មួយ យើងគូសវាអោយត្រង់ គូសរង្វង់មួយអោយវាធំផង
គូសរង្វង់តូចមួយ ដាក់ល្ងមួយផង ដុះចេញទីនេះ ដុសចេញទីនោះ
គឺជាសត្វកវែងខ្ពស់មួយ – ដុសហើយ។

2. ពីទ្រុងទៅស្រះ ចូលចិត្តហែលទឹក ហែលទៅជាប់ជំពុះត្រីកោណមួយ
ហើយឃើញចិញ្ចៀនមួយនៅក្នុងទឹក រលកទីនេះ រលកទីនោះ
គឺជាសត្វទាដ៏ស្អាតមួយ – រលក។

3. បីកូនមួយនាំ ទៅព្រៃដើរលេង ឃើញស្រៈធំមួយចូលទៅងូតទឹក
ហើយឃើញស្រៈតូចពីរនៅសងខាង ងូតទឹកស្រៈទីនេះ ងូតទឹកស្រៈទីនោះ
គឺជាសត្វស្វាកំពុងញុំាចេក – ឆ្ងាញ់។