ធនធានទាំងអស់

ល្បែងស្វែងរកក្រុមអាហារ_C_B

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនប្រាំរវាងរូបទាំងពីរ

ល្បែងរាប់ចំនួននិងផាត់ពណ៌_១-៣១_b