ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

ល្បែងស្វែងរកក្រុមអាហារ_C_B

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនប្រាំរវាងរូបទាំងពីរ

ល្បែងផាត់ពណ៌រូបភាពតាមចំនួន និងលេខ_១-៣១