ធនធានទាំងអស់

ល្ខោនអាយ៉ងពីអនាម័យមាត់ធ្មេញ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

បទចម្រៀងដុសធ្មេញ / Toothbrush song 1. ខ្ញុំចូលចិត្ត ដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញលើច្រាស់ខ្ញុំ គឺច្រាស់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញខ្ញុំដុស ប្រឹងដុស ខ្ញុំចង់ ដុសធ្មេញ  ខ្ញុំចង់ដាក់ថ្នំាលើច្រាស់របស់ខ្ញុំ 2 .ច្រាស់ខ្ញុំ ដុស ខ្ញុំរុញ សម្អាតធ្មេញខ្ញុំ  ខ្ញុំចូលចិត្ត កាន់ច្រាស់ដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំដុសមុខ ដុសក្រៅ ដុសក្នុង ដុសថ្គាម ខ្ញុំដុសអោយស្អាត ធ្មេញរបស់ខ្ញុំ 3 .លឺសំលេងគ្រូកៗ លើធ្មេញរបស់ខ្ញុំ  ខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំលឺសូរគ្រូកៗខ្ញុំខ្ពុរ ខ្ញុំស្តោះ ខ្ញុំបៀម ខ្ញុំខ្ចាក់    ខ្ញុំខ្ពុលទឹកសម្អាតមាត់ធ្មេញខ្ញុំ

បទចម្រៀង ដុសធ្មេញ

បទចម្រៀងដុសធ្មេញ / Toothbrush song 1. ខ្ញុំចូលចិត្ត ដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញលើច្រាស់ខ្ញុំ  គឺច្រាស់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញ ខ្ញុំដុស ប្រឹងដុស ខ្ញុំចង់ ដុសធ្មេញ   ខ្ញុំចង់ដាក់ថ្នំាលើច្រាស់របស់ខ្ញុំ 2 .ច្រាស់ខ្ញុំ ដុស ខ្ញុំរុញ សម្អាតធ្មេញខ្ញុំ  ខ្ញុំចូលចិត្ត កាន់ច្រាស់ដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំ ដុសមុខ ដុសក្រៅ ដុសក្នុង ដុសថ្គាម  ខ្ញុំដុសអោយស្អាត ធ្មេញរបស់ខ្ញុំ 3 .លឺសំលេងគ្រូកៗ លើធ្មេញរបស់ខ្ញុំ   ខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំលឺសូរគ្រូកៗ ខ្ញុំខ្ពុរ ខ្ញុំស្តោះ ខ្ញុំបៀម ខ្ញុំខ្ចាក់    ខ្ញុំខ្ពុលទឹកសម្អាតមាត់ធ្មេញខ្ញុំ