< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ដុសធ្មេញ


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
 • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
 • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀងដុសធ្មេញ / Toothbrush song

1. ខ្ញុំចូលចិត្ត ដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញលើច្រាស់ខ្ញុំ 
គឺច្រាស់របស់ខ្ញុំ ខ្ញុំដាក់ថ្នំាដុសធ្មេញ
ខ្ញុំដុស ប្រឹងដុស ខ្ញុំចង់ ដុសធ្មេញ  
ខ្ញុំចង់ដាក់ថ្នំាលើច្រាស់របស់ខ្ញុំ

2 .ច្រាស់ខ្ញុំ ដុស ខ្ញុំរុញ សម្អាតធ្មេញខ្ញុំ  
ខ្ញុំចូលចិត្ត កាន់ច្រាស់ដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំ
ដុសមុខ ដុសក្រៅ ដុសក្នុង ដុសថ្គាម 
ខ្ញុំដុសអោយស្អាត ធ្មេញរបស់ខ្ញុំ

3 .លឺសំលេងគ្រូកៗ លើធ្មេញរបស់ខ្ញុំ  
ខ្ញុំដុសធ្មេញរបស់ខ្ញុំលឺសូរគ្រូកៗ
ខ្ញុំខ្ពុរ ខ្ញុំស្តោះ ខ្ញុំបៀម ខ្ញុំខ្ចាក់    
ខ្ញុំខ្ពុលទឹកសម្អាតមាត់ធ្មេញខ្ញុំ