ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ដើមល្ហុង

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

ល្បែងគូរភ្ជាប់ខាងក្នុងរបស់ផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងគូរភ្ជាប់ស្រមោលផ្លែឈើ_C_B

ល្បែងផាត់ពណ៌រូបភាពតាមចំនួន និងលេខ_១-៣១

ល្បែងបំពេញលេខក្នុងប្រអប់_១-៦

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១