ធនធានទាំងអស់

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B

ល្បែងរាប់ចំនួននិងផាត់ពណ៌_១-៣១_b

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១