ធនធានទាំងអស់

ល្បែងកាត់បិទអ្វីដែលមានជីវិត និងគ្មានជីវិត_C_B

ល្បែងផាត់ពណ៌រូបភាពតាមចំនួន និងលេខ_១-៣១

ល្បែគូសតាមស្នាមចុចលេខ១-៣១