< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបរិមាណនិងចំនួន_១-២០

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ , ,

5-15 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត